《论语·季氏篇》拼音版

lún·shìpiān

shìjiāngzhuānrǎnyǒujiànkǒngyuē:“shìjiāngyǒushìzhuān。”kǒngyuē:“qiúnǎiěrshìguò?zhuānzhěxiānwángwéidōngméngzhǔqiězàibāngzhīzhōngshìshèzhīchénwéi?”rǎnyǒuyuē:“zhīèrchénzhějiē。”kǒngyuē:“qiúzhōurènyǒuyányuē:‘chénjiùliènéngzhězhǐ。’wēiérchídiānérjiāngyānyòngxiàng?qiěěryánguòchūxiáguīhuǐzhōngshìshéizhīguò?”rǎnyǒuyuē:“jīnzhuānérjìnjīnhòushìwéisūnyōu。”kǒngyuē:“qiújūnshěyuēzhīérwèizhīqiūwényǒuguóyǒujiāzhěhuànguǎérhuànjūnhuànpínérhuànāngàijūnpínguǎānqīngshìyuǎnrénxiūwénláizhīláizhīānzhījīnyóuqiú xiàngyuǎnrénérnéngláibāngfēnbēngérnéngshǒuérmóudònggānbāngnèikǒngsūnzhīyōuzàizhuānérzàixiāoqiángzhīnèi。”

kǒngyuē:“tiānxiàyǒudàoyuèzhēngtiānchū;tiānxiàdàoyuèzhēngzhūhóuchūzhūhóuchūgàishíshìshī;chūshìshī;péichénzhíguómìngsānshìshītiānxiàyǒudàozhèngzài;tiānxiàyǒudàoshùrén。”

kǒngyuē:“zhīgōngshìshìzhèngdǎishìsānhuánzhīsūnwēi。”

kǒngyuē:“zhěsānyǒusǔnzhěsānyǒuyǒuzhíyǒuliàngyǒuduōwén;yǒu便piányǒushànróuyǒu便piánnìngsǔn。”

kǒngyuē:“zhěsānsǔnzhěsānjiéyuèdàorénzhīshànduōxiányǒu;jiāoyóuyànsǔn。”

kǒngyuē:“shìjūnyǒusānqiānyánwèizhīéryánwèizhīzàoyánzhīéryánwèizhīyǐnwèijiànyánéryánwèizhī。”

kǒngyuē:“jūnyǒusānjièshàozhīshíxuèwèidìngjièzhīzài;zhuàngxuèfānggāngjièzhīzàidòu;lǎoxuèshuāijièzhīzài。”

kǒngyuē:“jūnyǒusānwèiwèitiānmìngwèirénwèishèngrénzhīyánxiǎorénzhītiānmìngérwèixiárénshèngrénzhīyán。”

kǒngyuē:“shēngérzhīzhīzhěshàngxuéérzhīzhīzhě;kùnérxuézhīyòukùnérxuémínwéixià。”

kǒngyuē:“jūnyǒujiǔshìmíngtīngcōngwēnmàogōngyánzhōngshìjìngwèn忿fènnánjiàn。”

kǒngyuē:“jiànshànjiànshàntàntāng;jiànrénwényǐnqiúzhìxíngdào;wénwèijiànrén。”

jǐnggōngyǒuqiānzhīmínérchēngyān;shū饿èshǒuyángzhīxiàmíndàojīnchēngzhīzhīwèi?”

chéngāngwènyuē:“yǒuwén?”duìyuē:“wèichángérguòtíngyuē:‘xuéshī?’duìyuē:‘wèi。’‘xuéshī》,yán。’退tuìérxuéshī》。yòuérguòtíngyuē:‘xué?’duìyuē:‘wèi。’‘xué》,。’退tuìérxué》。wénèrzhě。”chéngāng退tuìéryuē:“wènsānwénshī》,wén》,yòuwénjūnzhīyuǎn。”

bāngjūnzhījūnchēngzhīyuērénrénchēngyuēxiǎotóng;bāngrénchēngzhīyuējūnrénchēngzhūbāngyuēguǎxiǎojūn;bāngrénchēngzhīyuējūnrén