《论语·卫灵公篇》拼音版

lún·wèilínggōngpiān

wèilínggōngwènchénkǒngkǒngduìyuē:“dòuzhīshìchángwénzhī;jūnzhīshìwèizhīxué。”míngsuìxíng

zàichénjuéliángcóngzhěbìngnéngxīngyùnjiànyuē:“jūnyǒuqióng?”yuē:“jūnqióngxiǎorénqiónglàn。”

yuē:“wéiduōxuéérzhìzhīzhě?”duìyuē:“ránfēi?”yuē:“fēiguànzhī。”

yuē:“yóuzhīzhěxiǎn。”

yuē:“wéiérzhìzhěshùn!wéizāi?gōngzhèngnánmiànér。”

zhāngwènxíngyuē:“yánzhōngxìnxíngjìngsuīmánzhībāngxíngyánzhōngxìnxíngjìngsuīzhōuxíngzāi?jiàncānqiánzàijiànhéngránhòuxíng。”zhāngshūzhūshēn

yuē:“zhízāishǐ!bāngyǒudàoshǐbāngdàoshǐjūnzāi!bāngyǒudàoshìbāngdàojuǎnér怀huáizhī。”

yuē:“yánérzhīyánshīrén;yánérzhīyánshīyánzhìzhěshīrénshīyán。”

yuē:“zhìshìrénrénqiúshēnghàirényǒushāshēnchéngrén。”

gòngwènwéirényuē:“gōngshànshìxiānshìbāngshìzhīxiánzhěyǒushìzhīrénzhě。”

yányuānwènwéibāngyuē:“xíngxiàzhīshíchéngyīnzhīzhōuzhīmiǎnyuèsháo》、《》;fàngzhèngshēngyuǎnnìngrénzhèngshēngyínnìngréndài。”

yuē:“rényuǎnyǒujìnyōu。”

yuē:“!wèijiànhàohàozhě。”

yuē:“zāngwénzhòngqièwèizhě!zhīliǔxiàhuìzhīxiánér。”

yuē:“gōnghòuérrényuǎnyuàn。”

yuē:“yuēzhīzhīzhězhī。”

yuē:“qúnzhōngyánhàoxíngxiǎohuìnánzāi!”

yuē:“jūnwéizhìxíngzhīxùnchūzhīxìnchéngzhījūnzāi!”

yuē:“jūnbìngnéngyānbìngrénzhīzhī。”

yuē:“jūnshìérmíngchēngyān。”

yuē:“jūnqiúzhūxiǎorénqiúzhūrén。”

yuē:“jūnjīnérzhēngqúnérdǎng。”

yuē:“jūnyánrénrénfèiyán。”

gòngwènyuē:“yǒuyánérzhōngshēnxíngzhīzhě?”yuē:“shù!suǒshīrén。”

yuē:“zhīrénshéihuǐshéi?yǒusuǒzhěyǒusuǒshìmínsāndàizhīsuǒzhídàoérxíng。”

yuē:“yóushǐzhīquēwényǒuzhějièrénchéngzhījīnwáng!”

yuē:“qiǎoyánluànxiǎorěnluànmóu。”

yuē:“zhòngzhīcháyān;zhònghàozhīcháyān。”

yuē:“rénnénghóngdàofēidàohóngrén。”

yuē:“guòérgǎishìwèiguò。”

yuē:“chángzhōngshízhōngqǐnxué。”

yuē:“jūnmóudàomóushígēngněizàizhōngxuézàizhōngjūnyōudàoyōupín。”

yuē:“zhìzhīrénnéngshǒuzhīsuīzhīshīzhīzhìzhīrénnéngshǒuzhīzhuāngzhīmínjìngzhìzhīrénnéngshǒuzhīzhuāngzhīdòngzhīwèishàn。”

yuē:“jūnxiǎozhīérshòuxiǎorénshòuérxiǎozhī。”

yuē:“mínzhīrénshènshuǐhuǒshuǐhuǒjiàndǎoérzhěwèijiàndǎorénérzhě。”

yuē:“dāngrénràngshī。”

yuē:“jūnzhēnérliàng。”

yuē:“shìjūnjìngshìérhòushí。”

yuē:“yǒujiàolèi。”

yuē:“dàotóngxiāngwéimóu。”

yuē:“ér。”

shīmiǎnjiànjiēyuē:“jiē。”yuē:“。”jiēzuògàozhīyuē:“mǒuzàimǒuzài。”shīmiǎnchūzhāngwènyuē:“shīyánzhīdào?”yuē:“ránxiàngshīzhīdào。”