《论语·阳货篇》拼音版

lúnyánghuòpiān

yánghuòjiànkǒngkǒngjiànkuìkǒngtúnkǒngérwǎngbàizhīzhūwèikǒngyuē:“láiěryán。”yuē:“怀huáibǎoérbāngwèirén?”yuē:“。”“hàocóngshìérshīshíwèizhì?”yuē:“!”“yuèshìsuì!”kǒngyuē:“nuòjiāngshì。”

yuē:“xìngxiāngjìnxiāngyuǎn。”

yuē:“wéishàngzhìxià。”

zhīchéngwénxiánzhīshēngwǎněrérxiàoyuē:“yānyòngniúdāo?”yóuduìyuē:“zhěyǎnwénzhūyuē:‘jūnxuédàoàirénxiǎorénxuédào使shǐ。’”yuē:“èrsānyǎnzhīyánshì!qiányánzhīěr。”

gōngshānrǎopànzhàowǎngyuèyuē:“zhīgōngshānshìzhīzhī?”yuē:“zhàozhěérzāi?yǒuyòngzhěwéidōngzhōu!”

zhāngwènrénkǒngkǒngyuē:“néngxíngzhětiānxiàwéirén。”qǐngwènzhīyuē:“gōngkuānxìnmǐnhuìgōngkuānzhòngxìnrénrènyānmǐnyǒugōnghuì使shǐrén。”

zhàowǎngyuē:“zhěyóuwénzhūyuēqīnshēnwéishànzhějūnzhōngpànzhīwǎngzhī?"yuē:“rányǒushìyányuējiānérlín?yuēbáinièérpáoguāzāi?yānnéngérshí?”

yuē:“yóuwénliùyánliù?”duìyuē:“wèi。”“!hàorénhàoxué;hàozhīhàoxuédàng;hàoxìnhàoxuézéi;hàozhíhàoxuéjiǎo;hàoyǒnghàoxuéluàn;hàogānghàoxuékuáng。”

yuē:“xiǎozixuéshī!shīxīngguānqúnyuàněrzhīshìyuǎnzhīshìjūn.duōshíniǎoshòucǎozhīmíng。”

wèiyuē:“wéizhōunán》、《shàonán?rénérwéizhōunán》、《shàonán》,yóuzhèngqiángmiànér?”

yuē:“yúnyúnyúnzāi?yuèyúnyuèyúnzhōngyúnzāi?”

yuē:“érnèirěnzhūxiǎorényóu穿chuānzhīdào?”

yuē:“xiāngyuànzhīzéi。”

yuē:“dàotīngérshuōzhī。”

yuē:“shìjūnzāi?wèizhīhuànzhī;zhīhuànshīzhīgǒuhuànshīzhīsuǒzhì。”

yuē:“zhěmínyǒusānjīnhuòshìzhīzhīkuángjīnzhīkuángdàng;zhījīnliánjīnzhījīn忿fèn;zhīzhíjīnzhīzhàér。”

yuē:“qiǎoyánlìngxiǎnrén。”

yuē:“zhīduózhūzhèngshēngzhīluànyuèkǒuzhībāngjiāzhě。”

yuē:“yán。”gòngyuē:“yánxiǎozishùyān?”yuē:“tiānyánzāi?shíxíngyānbǎishēngyāntiānyánzāi?”

bēijiànkǒngkǒngjiāngmìngzhěchūér使shǐzhīwénzhī

zǎiwèn:“sānniánzhīsāngjiǔ!jūnsānniánwéihuài;sānniánwéiyuèyuèbēngjiùxīnshēngzuànsuìgǎihuǒ。”yuē:“shídàojǐnān?”yuē:“ān!”“ānwéizhī!jūnzhīsāngshízhǐgānwénchǔānwéijīnānwéizhī!”zǎichūyuē:“zhīrén!shēngsānniánránhòumiǎnzhī怀huáisānniánzhīsāngtiānxiàzhītōngsāngyǒusānniánzhīài!”

yuē:“bǎoshízhōngsuǒyòngxīnnánzāi!yǒuzhě?wéizhīyóuxián。”

yuē:“jūnshàngyǒng?”yuē:“jūnwéishàngjūnyǒuyǒngérwéiluànxiǎorényǒuyǒngérwéidào。”

gòngyuē:“jūnyǒu?”yuē:“yǒuchēngrénzhīèzhěxiàliúérshànshàngzhěyǒngérzhěguǒgǎnérzhìzhě。”yuē:“yǒu?”“jiàowéizhìzhěxùnwéiyǒngzhějiéwéizhízhě。”

yuē:“wéixiǎorénwéinányǎngjìnzhīxùnyuǎnzhīyuàn。”

yuē:“niánshíérjiànyānzhōng。”