《论语·宪问篇》拼音版

lún·xiànwènpiān

xiànwènchǐyuē:“bāngyǒudào;bāngdàochǐ。”“yuànxíngyānwéirén?”yuē:“wéinánrénzhī。”

yuē:“shìér怀huáiwéishì。”

yuē:“bāngyǒudàowēiyánwēixíng;bāngdàowēixíngyánxùn。”

yuē:“yǒuzhěyǒuyányǒuyánzhěyǒurénzhěyǒuyǒngyǒngzhěyǒurén。”

nángōngkuòwènkǒngyuē:“羿shànshèàodàngzhōurán;gōngjiàéryǒutiānxià。”nángōngkuòchūyuē:“jūnzāiruòrén!shàngzāiruòrén!”

yuē:“jūnérrénzhěyǒuwèiyǒuxiǎorénérrénzhě。”

yuē:“àizhīnéngláo?zhōngyānnénghuì?”

yuē:“wéimìngchéncǎochuàngzhīshìshūtǎolùnzhīxíngrénxiūshìzhīdōngzichǎnrùnzhī。”

huòwènzichǎnyuē:“huìrén。”wènzi西yuē:“zāizāi!”wènguǎnzhòngyuē:“rénduóshìpiánsānbǎifànshūshí齿chǐyuànyán。”

yuē:“pínéryuànnánérjiāo。”

yuē:“mènggōngchuòwéizhàowèilǎoyōuwéiténgxuē。”

wènchéngrényuē:“ruòzāngzhòngzhīzhīgōngchuòzhībiànzhuāngzhīyǒngrǎnqiúzhīwénzhīyuèwéichéngrén。”yuē:“jīnzhīchéngrénzhěrán?jiànjiànwēishòumìngjiǔyàowàngpíngshēngzhīyánwéichéngrén。”

wèngōngshūwéngōngmíngjiǎyuē:“xìnyánxiào?”gōngmíngjiǎduìyuē:“gàozhěguòshíránhòuyánrényànyán;ránhòuxiàorényànxiào;ránhòurényàn。”yuē:“rán?rán?”

yuē:“zāngzhòngfángqiúwéihòusuīyuēyāojūnxìn。”

yuē:“jìnwéngōngjuéérzhènghuángōngzhèngérjué。”

yuē:“huángōngshāgōngjiūshàozhīguǎnzhòngyuēwèirén?”yuē:“huángōngjiǔzhūhóubīngchēguǎnzhòngzhīrénrén!”

gòngyuē:“guǎnzhòngfēirénzhě?huángōngshāgōngjiūnéngyòuxiàngzhī。”yuē:“guǎnzhòngxiànghuángōngzhūhóukuāngtiānxiàmíndàojīnshòuwēiguǎnzhòngzuǒrènruòzhīwéiliàngjīnggōuérzhīzhī。”

gōngshūwénzhīchénzhuànwéntóngshēngzhūgōngwénzhī,yuē:“wéiwén。”

yánwèilínggōngzhīdàokāngyuē:“shìérsàng?”kǒngyuē:“zhòngshūzhìbīnzhùtuózhìzōngmiàowángsūnjiǎzhìjūnshìsàng?”

yuē:“yánzhīzuòwéizhīnán。”

chénchéngshìjiǎngōngkǒngércháogàoāigōngyuē:“chénhéngshìjūnqǐngtǎozhī。”gōngyuē:“gàosān。”,kǒngyuē:“cóngzhīhòugǎngàojūnyuēgàosānzhě!”zhīsāngàokǒngyuē:“cóngzhīhòugǎngào。”

wènshìjūnyuē:“érfànzhī。”

yuē:“jūnshàngxiǎorénxià。”

yuē:“zhīxuézhěwèijīnzhīxuézhěwèirén。”

使shǐrénkǒngkǒngzhīzuòérwènyānyuē:“wéi?”duìyuē:“guǎguòérwèinéng。”使shǐzhěchūyuē:“使shǐ!使shǐ!”

yuē:“zàiwèimóuzhèng。”zēngyuē:“jūnchūwèi。”

yuē:“jūnchǐyánérguòxíng。”

yuē:“jūndàozhěsānnéngyānrénzhěyōuzhìzhěhuòyǒngzhě。”gòngyuē:“dào。”

gòngfāngrényuē:“xiánzāi?xiá。”

yuē:“huànrénzhīzhīhuànnéng。”

yuē:“zhà亿xìnxiānjuézhěshìxián!”

wēishēngwèikǒngyuē:“qiūwéishìzhě?nǎiwéinìng?”kǒngyuē:“fēigǎnwéinìng。”

yuē:“chēngchēng。”

huòyuē:“bàoyuàn?”yuē:“bào?zhíbàoyuànbào。”

yuē:“zhī!”gòngyuē:“wéizhīzi?”yuē:“yuàntiānyóurénxiàxuéérshàngzhīzhětiān!”

gōngliáosūnjǐnggàoyuē:“yǒuhuòzhìgōngliáoyóunéngzhūshìcháo。”yuē:“dàozhījiāngxíngmìng;dàozhījiāngfèimìnggōngliáomìng?”

yuē:“xiánzhěshìyán。”yuē:“zuòzhěrén。”

宿shíménchénményuē:“?”yuē:“kǒngshì。”yuē:“shìzhīérwéizhīzhě?”

qìngwèiyǒukuìérguòkǒngshìzhīménzhěyuē:“yǒuxīnzāiqìng!”éryuē:“zāikēngkēng!zhīérshēnqiǎn。”yuē:“guǒzāi!zhīnàn。”

zhāngyuē:“《shūyún,‘gāozōngliàngyīnsānniányán。’wèi?”yuē:“gāozōngzhīrénjiēránjūnhōngbǎiguānzǒngtīngzhǒngzǎisānnián。”

yuē:“shànghàomín使shǐ。”

wènjūnyuē:“xiūjìng。”yuē:“ér?”yuē:“xiūānrén。”yuē:“ér?”yuē:“xiūānbǎixìngxiūānbǎixìngyáoshùnyóubìngzhū!”

yuánrǎngyuē:“yòuérxùnzhǎngérshùyānlǎoérshìwéizéi!”zhàngkòujìng

quèdǎngtóngjiāngmìnghuòwènzhīyuē:“zhě?”yuē:“jiànwèijiànxiānshēngbìngxíngfēiqiúzhěchéngzhě。”