《论语·子路篇》拼音版

lún·piān

wènzhèngyuē:“xiānzhīláozhī。”qǐngyuē:“juàn。”

zhònggōngwéishìzǎiwènzhèngyuē:“xiānyǒushèxiǎoguòxiáncái。”yuē:“yānzhīxiáncáiérzhī?”yuē:“ěrsuǒzhīěrsuǒzhīrénshězhū?”

yuē:“wèijūndàiérwéizhèngjiāngxiān?”yuē:“zhèngmíng!”yuē:“yǒushìzāizhī!zhèng?”yuē:“zāiyóu!jūnsuǒzhīgàiquēmíngzhèngyánshùnyánshùnshìchéngshìchéngyuèxīngyuèxīngxíngzhòngxíngzhòngmínsuǒcuòshǒujūnmíngzhīyányánzhīxíngjūnyánsuǒgǒuér。”

fánchíqǐngxuéjiàyuē:“lǎonóng。”qǐngxuéwéiyuē:“lǎo。”fánchíchūyuē:“xiǎorénzāifán!shànghàomíngǎnjìng;shànghàomíngǎn;shànghàoxìnmíngǎnyòngqíngshìfāngzhīmínqiǎngérzhìyānyòngjià?”

yuē:“sòngshīsānbǎishòuzhīzhèng;使shǐfāngnéngzhuānduì;suīduōwéi?”

yuē:“shēnzhènglìngérxíng;shēnzhèngsuīlìngcóng。”

yuē:“wèizhīzhèngxiōng。”

wèiwèigōngjīng,“shànshìshǐyǒuyuē:‘gǒu。’shǎoyǒuyuē:‘gǒuwán。’yǒuyuē:‘gǒuměi。’”

shìwèirǎnyǒuyuē:“shùzāi!”rǎnyǒuyuē:“shùyòujiāyān?”yuē:“zhī。”yuē:“yòujiāyān?”yuē:“jiàozhī。”

yuē:“gǒuyǒuyòngzhěyuèérsānniányǒuchéng。”

yuē:“‘shànrénwéibāngbǎiniánshèngcánshā。’chéngzāishìyán!”

yuē:“yǒuwángzhěshìérhòurén。”

yuē:“gǒuzhèngshēncóngzhèngyǒu?néngzhèngshēnzhèngrén?

rǎnzi退tuìcháoyuē:“yàn?”duìyuē:“yǒuzhèng。”yuē:“shìyǒuzhèngsuīwénzhī。”

dìnggōngwèn:“yánérxīngbāngyǒuzhū?”kǒngduìyuē:“yánruòshìrénzhīyányuē:‘wéijūnnánwéichén。’zhīwéijūnzhīnányánérxīngbāng?”yuē:“yánérsàngbāngyǒuzhū?”kǒngduìyuē:“yánruòshìrénzhīyányuē:‘wéijūnwéiyánérwéi。’shànérzhīwéishàn?shànérzhīwéiyánérsàngbāng?”

shègōngwènzhèngyuē:“jìnzhěyuèyuǎnzhělái。”

xiàwéizǎiwènzhèngyuē:“jiànxiǎojiànxiǎoshìchéng。”

shègōngkǒngyuē:“dǎngyǒuzhígōngzhěrǎngyángérzhèngzhī。”kǒngyuē:“dǎngzhīzhízhěshìwèiyǐnwèiyǐnzhízàizhōng。”

fánchíwènrényuē:“chǔgōngzhíshìjìngrénzhōngsuīzhī。”

gòngwènyuē:“wèizhīshì?”yuē:“xíngyǒuchǐ使shǐfāngjūnmìngwèishì。”yuē:“gǎnwèn。”yuē:“zōngchēngxiàoyānxiāngdǎngchēngyān。”yuē:“gǎnwèn。”yuē:“yánxìnxíngguǒjìngjìngránxiǎorénzāi!wéi。”yuē:“jīnzhīcóngzhèngzhě?”yuē:“!dǒushāozhīrénsuàn!”

yuē:“zhōnghángérzhīkuángjuàn!kuángzhějìnjuànzhěyǒusuǒwéi。”

yuē:“nánrényǒuyányuē:‘rénérhéngzuò。’shàn!”“hénghuòchéngzhīxiū。”yuē:“zhànér。”

yuē:“jūnértóngxiǎoréntóngér。”

gòngwènyuē:“xiāngrénjiēhàozhī?”yuē:“wèi。”“xiāngrénjiēzhī?”yuē:“wèixiāngrénzhīshànzhěhàozhīshànzhězhī。”

yuē:“jūnshìérnányuèyuèzhīdàoyuè使shǐrénzhī;xiǎorénnánshìéryuèyuèzhīsuīdàoyuè使shǐrénqiúbèiyān。”

yuē:“jūntàiérjiāoxiǎorénjiāoértài。”

yuē:“gāngjìnrén。”

wènyuē:“wèizhīshì?”yuē:“qièqièwèishìpéngyǒuqièqièxiōng。”

yuē:“shànrénjiàomínniánróng。”

yuē:“jiàomínzhànshìwèizhī。”