《论语·颜渊篇》拼音版

lún·yányuānpiān

yányuānwènrényuē:“wéiréntiānxiàguīrényānwéirényóuéryóurénzāi?”yányuānyuē:“qǐngwèn?”yuē:“fēishìfēitīngfēiyánfēidòng。”yányuānyuē:“huísuīmǐnqǐngshì。”

zhònggōngwènrényuē:“chūménjiànbīn使shǐmínchéngsuǒshīrénzàibāngyuànzàijiāyuàn。”zhònggōngyuē:“yōngsuīmǐnqǐngshì。”

niúwènrényuē:“rénzhěyánrèn。”yuē:“yánrènwèizhīrén?”yuē:“wéizhīnányánzhīrèn?”

niúwènjūnyuē:“jūnyōu。”yuē:“yōuwèizhījūn?”yuē:“nèixǐngjiùyōu?”

niúyōuyuē:“rénjiēyǒuxiōng。”xiàyuē:“shāngwénzhīshēngyǒumìngguìzàitiānjūnjìngérshīréngōngéryǒuhǎizhīnèijiēxiōngjūnhuànxiōng?”

zhāngwènmíngyuē:“jìnrùnzhīzènshòuzhīxíngyānwèimíng;jìnrùnzhīzènshòuzhīxíngyānwèiyuǎn。”

gòngwènzhèngyuē:“shíbīngmínxìnzhī。”gòngyuē:“érsānzhěxiān?”yuē:“bīng。”gòngyuē:“érèrzhěxiān?”yuē:“shíjiēyǒumínxìn。”

zichéngyuē:“jūnzhìérwénwéi?”gòngyuē:“zhīshuōjūn!shéwényóuzhìzhìyóuwénbàozhīkuòyóuquǎnyángzhīkuò。”

āigōngwènyǒuruòyuē:“niányòngzhī?”yǒuruòduìyuē:“chè?”yuē:“èryóuzhīchè?”duìyuē:“bǎixìngjūnshú?bǎixìngjūnshú?”

zhāngwènchóngbiànhuòyuē:“zhǔzhōngxìnchóngàizhīshēngzhī;shēngyòushìhuò。‘chéngzhī。’”

jǐnggōngwènzhèngkǒngkǒngduìyuē:“jūnjūnchénchén。”gōngyuē:“shànzāi!xìnjūnjūnchénchénzisuīyǒuérshízhū?”

yuē:“piànyánzhézhěyóu?”宿nuò

yuē:“tīngsòngyóurén使shǐsòng。”

zhāngwènzhèngyuē:“zhījuànxíngzhīzhōng。”

yuē:“xuéwényuēzhīpàn。”

yuē:“jūnchéngrénzhīměichéngrénzhīè;xiǎorénfǎnshì。”

kāngwènzhèngkǒngkǒngduìyuē:“zhèngzhězhèngshuàizhèngshúgǎnzhèng?”

kānghuàndàowènkǒngkǒngduìyuē:“gǒuzizhīsuīshǎngzhīqiè。”

kāngwènzhèngkǒngyuē:“shādàojiùyǒudào?”kǒngduìyuē:“wéizhèngyānyòngshā?shànérmínshànjūnzhīfēngxiǎorénzhīcǎocǎoshàngzhīfēngyǎn。”

zhāngwèn:“shìwèizhī?”yuē:“zāiěrsuǒwèizhě?”zhāngduìyuē:“zàibāngwénzàijiāwén。”yuē:“shìwénfēizhězhìzhíérhàocháyánérguānxiàrénzàibāngzàijiāwénzhěrénérxíngwéizhīzàibāngwénzàijiāwén。”

fánchícóngyóuzhīxiàyuē:“gǎnwènchóngxiūbiànhuò。”yuē:“shànzāiwèn!xiānshìhòufēichóng?gōngègōngrénzhīèfēixiū?zhāozhī忿fènwàngshēnqīnfēihuò?”

fánchíwènrényuē:“àirén。”wènzhìyuē:“zhīrén。”fánchíwèiyuē:“zhícuòzhūwǎngnéng使shǐwǎngzhězhí。”fánchí退tuìjiànzixiàyuē:“xiāngjiànérwènzhìyuē:‘zhícuòzhūwǎngnéng使shǐwǎngzhězhí’,wèi?”xiàyuē:“zāiyán!shùnyǒutiānxiàxuǎnzhònggāoyáorénzhěyuǎntāngyǒutiānxiàxuǎnzhòngyǐnrénzhěyuǎn。”

gòngwènyǒuyuē:“zhōnggàoérshàndàozhīzhǐyān。”

zēngyuē:“jūnwénhuìyǒuyǒurén。”