《论语·先进篇》拼音版

lún·xiānjìnpiān

yuē:“xiānjìnyuèrén;hòujìnyuèjūnyòngzhīcóngxiānjìn。”

yuē:“cóngchéncàizhějiēmén。”

xíngyányuānmǐnqiānrǎnniúzhònggōngyánzǎigòngzhèngshìrǎnyǒuwénxuéyóuxià

yuē:“huífēizhùzhěyánsuǒyuè。”

yuē:“xiàozāimǐnqiān!rénjiànkūnzhīyán。”

nánróngsānbáiguīkǒngxiōngzhīzhī

kāngwèn:“shúwéihàoxué?”kǒngduìyuē:“yǒuyánhuízhěhàoxuéxìngduǎnmìngjīn。”

yányuānyánqǐngzizhīchēwéizhīguǒyuē:“cáicáiyányǒuguānérguǒxíngwéizhīguǒcóngdàizhīhòuxíng。”

yányuānyuē:“!tiānsàng!tiānsàng!”

yányuānzhītòngcóngzhěyuē:“tòng!”yuē:“yǒutòng?fēirénzhīwèitòngérshéiwèi?”

yányuānménrénhòuzàngzhīyuē:“。”ménrénhòuzàngzhīyuē:“huíshìyóushìyóufēièrsān!”

wènshìguǐshényuē:“wèinéngshìrényānnéngshìguǐ?”,yuē:“gǎnwèn。”yuē:“wèizhīshēngyānzhī?”

mǐnshìyínyín;hànghàng;rǎnyǒugòngkǎnkǎn。“ruòyóurán。”

rénwéizhǎngmǐnqiānyuē:“réngjiùguànzhī?gǎizuò?”yuē:“rényányányǒuzhòng。”

yuē:“yóuzhīwéiqiūzhīmén?”ménrénjìngyuē:“yóushēngtángwèishì。”

gòngwèn:“shīshāngshúxián?”yuē:“shīguòshāng。”yuē:“ránshī?”yuē:“guòyóu。”

shìzhōugōngérqiúwèizhīliǎnérzhīyuē:“fēixiǎozimíngérgōngzhī。”

cháishēnshīyóuyàn

yuē:“huíshùkōngshòumìngérhuòzhíyān亿zhòng。”

zhāngwènshànrénzhīdàoyuē:“jiànshì。”

yuē:“lùnshìjūnzhězhuāngzhě?”

wèn:“wénxíngzhū?”yuē:“yǒuxiōngzàizhīwénxíngzhī?”rǎnyǒuwèn:“wénxíngzhū?”yuē:“wénxíngzhī。”gōng西huáyuē:“yóuwèn:“wénxíngzhū?”yuē:‘yǒuxiōngzài’;qiúwèn:‘wénxíngzhū’。yuēwénxíngzhī’。chìhuògǎnwèn。”yuē:“qiú退tuìjìnzhī;yóujiānrén退tuìzhī。”

wèikuāngyányuānhòuyuē:“wéi!”yuē:“zàihuígǎn!”

ziránwèn:“zhòngyóurǎnqiúwèichén?”yuē:“wéizhīwèncéngyóuqiúzhīwènsuǒwèichénzhědàoshìjūnzhǐjīnyóuqiúwèichén。”yuē:“ráncóngzhīzhě?”yuē:“shìjūncóng。”

使shǐzigāowéizǎiyuē:“zéirénzhī。”yuē:“yǒumínrényānyǒushèyānshūránhòuwéixué。”yuē:“shìnìngzhě。”

céngrǎnyǒugōng西huáshìzuòyuē:“zhǎngěryuēzhīhuòzhīěrzāi?”shuàiěrérduìyuē:“qiānshèngzhīguóshèguózhījiānjiāzhīshīyīnzhījǐnyóuwéizhīsānnián使shǐyǒuyǒngqiězhīfāng。”shěnzhī。“qiúěr?”duìyuē:“fāngliùshíliùshíqiúwéizhīsānnián使shǐmínyuèjūn。”“chì!ěr?”duìyuē:“fēiyuēnéngzhīyuànxuéyānzōngmiàozhīshìhuìtóngduānzhāngyuànwéixiǎoxiāngyān。”“diǎněr?”kēngěrshěérzuòduìyuē:“sānzhězhīzhuàn。”yuē:“shāng?yánzhì。”yuē:“chūnzhěchūnchéngguànzhěliùréntóngliùrénfēngyǒngérguī。”kuìrántànyuē:“diǎn!”sānzhěchūcénghòucéngyuē:“sānzhězhīyán?”yuē:“yánzhì。”yuē:“shěnyóu?”yuē:“wéiguóyánràngshìshěnzhī。”“wéiqiúfēibāng?”“ānjiànfāngliùshíliùshíérfēibāngzhě?”“wéichìfēibāng?”“zōngmiàohuìtóngfēizhūhóuér?chìwéizhīxiǎoshúnéngwéizhī?”