《论语·泰伯篇》拼音版

lún·tàipiān

yuē:“tàiwèizhìsāntiānxiàràngmínérchēngyān。”

yuē:“gōngérláo;shènér;yǒngérluàn;zhíérjiǎojūnqīnmínxīngrén;jiùmíntōu。”

zēngyǒuzhàoményuē:“shǒu。《shīyún:‘zhànzhànjīngjīnglínshēnyuānbīng。’érjīnérhòuzhīmiǎnxiǎozi!”

zēngyǒumèngjìngziwènzhīzēngyányuē:“niǎozhījiāngmíngāi;rénzhījiāngyánshànjūnsuǒguìdàozhěsāndòngróngmàoyuǎnbàomàn;zhèngyánjìnxìn;chūyuǎnbèibiāndòuzhīshìyǒucún。”

zēngyuē:“néngwènnéng;duōwènguǎ;yǒuruòshíruòfànérjiàozhěyǒuchángcóngshì。”

zēngyuē:“tuōliùchǐzhībǎizhīmìnglínjiéérduójūnrén?jūnrén。”

zēngyuē:“shìhóngrènzhòngérdàoyuǎnrénwéirènzhòng?érhòuyuǎn?”

yuē:“xīngshī》,chéngyuè。”

yuē:“mín使shǐyóuzhī使shǐzhīzhī。”

yuē:“hàoyǒngpínluànrénérrénzhīshènluàn。”

yuē:“yǒuzhōugōngzhīcáizhīměi使shǐjiāoqiělìnguān。”

yuē:“sānniánxuézhì。”

yuē:“xìnhàoxuéshǒushàndàowēibāngluànbāngtiānxiàyǒudàojiàndàoyǐnbāngyǒudàopínqiějiànyānchǐ;bāngdàoqiěguìyānchǐ。”

yuē:“zàiwèimóuzhèng。”

yuē:“shīzhìzhīshǐ,《guānzhīluànyángyángyíngěrzāi!”

yuē:“kuángérzhítóngéryuànkōngkōngérxìnzhīzhī。”

yuē:“xuéyóukǒngshīzhī。”

yuē:“wēiwēi!shùnzhīyǒutiānxiàéryān。”

yuē:“zāiyáozhīwéijūn!wēiwēiwéitiānwéiwéiyáozhīdàngdàngmínnéngmíngyānwēiwēiyǒuchénggōnghuànyǒuwénzhāng!”

shùnyǒuchénrénértiānxiàzhìwángyuē:“yǒuluànchénshírén。”kǒngyuē:“cáinánrán?tángzhīwéishèng;yǒurényānjiǔrénérsānfēntiānxiàyǒuèrshìyīnzhōuzhīwèizhì。”

yuē:“jiànránfěiyǐnshíérzhìxiàoguǐshén;èérzhìměimiǎn;bēigōngshìérjìngōujiànrán!”