《论语·述而篇》拼音版

lún·shùérpiān

yuē:“shùérzuòxìnérhàoqièlǎopéng。”

yuē:“érzhìzhīxuééryànhuìrénjuànyǒuzāi?”

yuē:“zhīxiūxuézhījiǎngwénnéngshànnénggǎishìyōu。”

zhīyànshēnshēnyāoyāo

yuē:“shènshuāi!jiǔmèngjiànzhōugōng。”

yuē:“zhìdàorényóu。”

yuē:“xíngshùxiūshàngwèichánghuìyān。”

yuē:“fènfěisānfǎn。”

shíyǒusāngzhězhīwèichángbǎo

shì

wèiyányuānyuē:“yòngzhīxíngshězhīcángwéiěryǒushì!”yuē:“xíngsānjūnshéi?”yuē:“bàopíngérhuǐzhělínshìérhàomóuérchéngzhě。”

yuē:“érqiúsuīzhíbiānzhīshìwéizhīqiúcóngsuǒhào。”

zhīsuǒshènzhàn

zàiwénsháo》,sānyuèzhīròuwèiyuē:“wéiyuèzhīzhì。”

rǎnyǒuyuē:“wèiwèijūn?”gòngyuē:“nuòjiāngwènzhī。”yuē:“shūrén?”yuē:“zhīxiánrén。”yuē:“yuàn?”yuē:“qiúrénérrényòuyuàn?”chūyuē:“wèi。”

yuē:“fànshūshíyǐnshuǐgōngérzhěnzhīzàizhōngérqiěguìyún。”

yuē:“jiāshùniánshíxué》,guò。”

suǒyán,《shī》、《shū》、zhíjiēyán

shègōngwènkǒngduìyuē:“yuēwéirénfènwàngshíwàngyōuzhīlǎozhījiāngzhìyúněr。”

yuē:“fēishēngérzhīzhīzhěhàomǐnqiúzhīzhě。”

guàiluànshén

yuē:“sānrénxíngyǒushīyānshànzhěércóngzhīshànzhěérgǎizhī。”

yuē:“tiānshēnghuántuí?”

yuē:“èrsānwéiyǐn?yǐněr!xíngérèrsānzhěshìqiū。”

jiàowénxíngzhōngxìn

yuē:“shèngrénérjiànzhī;jiànjūnzhě。”yuē:“shànrénérjiànzhījiànyǒuhéngzhěérwéiyǒuérwéiyíngyuēérwéitàinányǒuhéng。”

diàoérgāngshè宿

yuē:“gàiyǒuzhīérzuòzhīzhěshìduōwénshànzhěércóngzhī;duōjiànérzhìzhīzhīzhī。”

xiāngnányántóngjiànménrénhuòyuē:“jìn退tuìwéishèn?rénjiéjìnjiébǎowǎng。”

yuē:“rényuǎnzāi?rénrénzhì。”

chénbàiwèn:“zhāogōngzhī?”kǒngyuē:“zhī。”kǒng退tuìérjìnzhīyuē:“wénjūndǎngjūndǎng?jūnwèitóngxìngwèizhīmèngjūnérzhīshúzhī?”gàoyuē:“qiūxìnggǒuyǒuguòrénzhīzhī。”

rénérshàn使shǐfǎnzhīérhòuzhī

yuē:“wényóuréngōngxíngjūnwèizhīyǒu。”

yuē:“ruòshèngréngǎn?wéizhīyànhuìrénjuànwèiyúněr。”gōng西huáyuē:“zhèngwéinéngxué。”

bìngqǐngdǎoyuē:“yǒuzhū?”duìyuē:“yǒuzhī。《lěiyuē:‘dǎoěrshàngxiàshén。’”yuē:“qiūzhīdǎojiǔ。”

yuē:“shēxùnjiǎnxùnnìng。”

yuē:“jūntǎndàngdàngxiǎoréncháng。”

wēnérwēiérměnggōngérān