《论语·子罕篇》拼音版

lún`hǎnpiān

hǎnyánmìngrén

xiàngdǎngrényuē:“zāikǒng!xuéérsuǒchéngmíng。”wénzhīwèiményuē:“zhí?zhí?zhíshè?zhí。”

yuē:“miǎn;jīnchúnjiǎncóngzhòngbàixià;jīnbàishàngtàisuīwéizhòngcóngxià。”

jué:

wèikuāngyuē:“wénwángwénzài?tiānzhījiāngsàngwénhòuzhěwén;tiānzhīwèisàngwénkuāngrén?”

tàizǎiwèngòngyuē:“shèngzhě?duōnéng?”gòngyuē:“tiānzòngzhījiāngshèngyòuduōnéng。”wénzhīyuē:“tàizǎizhī!shàojiànduōnéngshìjūnduōzāi?duō。”

láoyuē:“yún:‘shì。’”

yuē:“yǒuzhīzāi?zhīyǒuwènkōngkōngkòuliǎngduānérjiéyān。”

yuē:“fèngniǎozhìchū!”

jiàncuīzhěmiǎnchángzhězhějiànzhīsuīshàozuò;guòzhī

yányuānkuìrántànyuē:“yǎngzhīgāozuānzhījiānzhānzhīzàiqiányānzàihòuxúnxúnránshànyòuzhīwényuēnéngjiécáiyǒusuǒzhuóěrsuīcóngzhīyóu。”

bìng使shǐménrénwéichénbìngjiànyuē:“jiǔzāiyóuzhīxíngzhà!chénérwéiyǒuchénshuí?tiān?qiěchénzhīshǒunìngèrsānzhīshǒu?qiězòngzàngdào?”

gòngyuē:“yǒuměiyùnércángzhū?qiúshànérzhū?”yuē:“zhīzāi!zhīzāi!dàizhě。”

jiǔhuòyuē:“lòuzhī?”yuē:“jūnzhīlòuzhīyǒu?”

yuē:“wèifǎnránhòuyuèzhèng,《》《sòngsuǒ。”

yuē:“chūshìgōngqīngshìxiōngsāngshìgǎnmiǎnwèijiǔkùnyǒuzāi?”

zàichuānshàngyuē:“shìzhě!shězhòu。”

yuē:“wèijiànhàohàozhě。”

yuē:“wéishānwèichéngkuìzhǐzhǐpíngsuīkuìjìnwǎng。”

yuē:“zhīérduòzhěhuí!”

wèiyányuānyuē:“!jiànjìnwèijiànzhǐ。”

yuē:“miáoérxiùzhěyǒu!xiùérshízhěyǒu!”

yuē:“hòushēngwèiyānzhīláizhězhījīn?shíshíérwényānwèi。”

yuē:“zhīyánnéngcóng?gǎizhīwéiguìxùnzhīyánnéngyuè?zhīwéiguìyuèércóngérgǎiwèizhī。”

yuē:“zhǔzhōngxìnyǒuzhěguòdàngǎi。”

yuē:“sānjūnduóshuàiduózhì。”

yuē:“yùnpáozhěérchǐzhěyóu?‘zhìqiúyòngzāng?’”zhōngshēnsòngzhīyuē:“shìdàozāng?”

yuē:“suìhánránhòuzhīsōngbǎizhīhòudiāo。”

yuē:“zhìzhěhuòrénzhěyōuyǒngzhě。”

yuē:“gòngxuéwèishìdào;shìdàowèi;wèiquán。”

tángzhīhuāpiānfǎnérěr?shìshìyuǎnér。”yuē:“wèizhīyuǎnzhīyǒu?”