《论语·雍也篇》拼音版

lún·yōngpiān

yuē:“yōng使shǐnánmiàn。”

zhònggōngwènzisāngziyuē:“jiǎn。”zhònggōngyuē:“jìngérxíngjiǎnlínmín?jiǎnérxíngjiǎnnǎijiǎn?”yuē:“yōngzhīyánrán。”

āigōngwèn:“shúwéihàoxué?”kǒngduìyuē:“yǒuyánhuízhěhàoxuéqiānèrguòxìngduǎnmìngjīnwèiwénhàoxuézhě。”

huá使shǐrǎnziwèiqǐngyuē:“zhī。”qǐngyuē:“zhī。”rǎnzizhībǐngyuē:“chìzhīshìchéngféiqīngqiúwénzhījūnzhōu。”

yuánwéizhīzǎizhījiǔbǎiyuē:“ěrlínxiāngdǎng!”

wèizhònggōngyuē:“niúzhīxīngqiějiǎosuīyòngshānchuānshèzhū?”

yuē:“huíxīnsānyuèwéirényuèzhìyānér。”

kāngwèn:“zhòngyóu使shǐcóngzhèng?”yuē:“yóuguǒcóngzhèngyǒu?”yuē:“使shǐcóngzhèng?”yuē:“cóngzhèngyǒu?”yuē:“qiú使shǐcóngzhèng?”yuē:“qiúcóngzhèngyǒu?”

shì使shǐmǐnqiānwéizǎimǐnqiānyuē:“shànwèiyānyǒuzhězàiwènshàng。”

niúyǒuwènzhīyǒuzhíshǒuyuē:“wángzhīmìng!rénéryǒu!rénéryǒu!”

yuē:“xiánzāihuí!dānpiáoyǐnzàilòuxiàngrénkānyōuhuígǎixiánzāihuí!”

rǎnqiúyuē:“fēiyuèzizhīdào。”yuē:“zhězhōngdàoérfèijīnhuà。”

wèizixiàyuē:“wéijūnwéixiǎorén。”

yóuwéichéngzǎiyuē:“derényāněr?”yuē:“yǒutántáimièmíngzhěxíngyóujìngfēigōngshìwèichángzhìyǎnzhīshì。”

yuē:“mèngzhīfǎnbēnér殿diànjiāngményuē:‘fēigǎnhòujìn。’”

yuē:“yǒuzhùtuózhīnìngéryǒusòngcháozhīměinánmiǎnjīnzhīshì。”

yuē:“shéinéngchūyóu?yóudào?”

yuē:“zhìshèngwénwénshèngzhìshǐwénzhìbīnbīnránhòujūn。”

yuē:“rénzhīshēngzhíwǎngzhīshēngxìngérmiǎn。”

yuē:“zhīzhīzhěhàozhīzhě;hàozhīzhězhīzhě。”

yuē:“zhōngrénshàngshàng;zhōngrénxiàshàng。”

fánchíwènzhìyuē:“mínzhījìngguǐshénéryuǎnzhīwèizhì。”wènrényuē:“rénzhěxiānnánérhòuhuòwèirén。”

yuē:“zhìzhěyàoshuǐrénzhěyàoshānzhìzhědòngrénzhějìngzhìzhěrénzhě寿shòu。”

yuē:“biànzhìbiànzhìdào。”

yuē:“zāi!zāi!”

zǎiwènyuē:“rénzhěsuīgàozhīyuē:‘jǐngyǒurényān。’cóngzhī?”yuē:“wéirán?jūnshìxiàn;wǎng。”

yuē:“jūnxuéwényuēzhīpàn。”

jiànnánziyuèshǐzhīyuē:“suǒfǒuzhětiānyànzhī!tiānyànzhī!”

yuē:“zhōngyōngzhīwéizhì!mínxiǎnjiǔ。”

gòngyuē:“yǒushīmínérnéngzhòng?wèirén?”yuē:“shìrénshèng!yáoshùnyóubìngzhū!rénzhěérrénérrénnéngjìnwèirénzhīfāng。”