《论语·公冶长篇》拼音版

lún·gōngchángpiān

wèigōngcháng:“suīzàiléixièzhīzhōngfēizuì!”zhī

wèinánróng:“bāngyǒudàofèi;bāngdàomiǎnxíng。”xiōngzhīzhī

wèizijiàn:“jūnzāiruòrén!jūnzhěyān?”

gòngwènyuē:“?”yuē:“。”yuē:“?”yuē:“liǎn。”

huòyuē:“yōngrénérnìng。”yuē:“yānyòngnìng?rénkǒuzēngrénzhīrényānyòngnìng?”

使shǐdiāokāishìduìyuē:“zhīwèinéngxìn。”yuè

yuē:“dàoxíngchénghǎicóngzhěyóu?”wénzhīyuē:“yóuhàoyǒngguòsuǒcái。”

mèngwèn:“rén?”yuē:“zhī。”yòuwènyuē:“yóuqiānshèngzhīguó使shǐzhìzhīrén。”“qiú?”yuē:“qiúqiānshìzhībǎishèngzhījiā使shǐwéizhīzǎizhīrén。”“chì?”yuē:“chìshùdàicháo使shǐbīnyánzhīrén。”

wèizigòngyuē:“huíshú?”duìyuē:“gǎnwànghuí?huíwénzhīshíwénzhīèr。”yuē:“!”

zǎizhòuqǐnyuē:“xiǔdiāofènzhīqiángzhū?”yuē:“shǐréntīngyánérxìnxíng;jīnréntīngyánérguānxínggǎishì。”

yuē:“wèijiàngāngzhě。”huòduìyuē:“shēnchéng。”yuē:“chéngyāngāng。”

gòngyuē:“rénzhījiāzhūjiāzhūrén。”yuē:“fēiěrsuǒ。”

gòngyuē:“zhīwénzhāngérwén;zhīyánxìngtiāndàoérwén。”

yǒuwénwèizhīnéngxíngwéikǒngyǒuwén

gòngwènyuē:“kǒngwénwèizhīwén?”yuē:“mǐnérhàoxuéchǐxiàwènshìwèizhīwén。”

wèizichǎn:“yǒujūnzhīdàoyānxínggōngshìshàngjìngyǎngmínhuì使shǐmín。”

yuē:“yànpíngzhòngshànrénjiāojiǔérjìngzhī。”

yuē:“zāngwénzhòngcàishānjiézǎozhuōzhì?”

zhāngwènyuē:“lìngyǐnwénsānshìwéilìngyǐnsānzhīyùnjiùlìngyǐnzhīzhènggàoxīnlìngyǐn?”yuē:“zhōng。”yuē:“rén?”yuē:“wèizhīyānrén?”“cuīshìjūnchénwényǒushíshèngérwéizhīzhìbāngyuē:‘yóudàicuī。’wéizhīzhībāngyòuyuē:‘yóucuī。’wéizhī?”yuē:“qīng。”yuē:“rén?”yuē:“wèizhīyānrén?”

wénsānérhòuxíngwénzhīyuē:“zài。”

yuē:“nìngzibāngyǒudàozhì;bāngdàozhì。”

zàichényuē:“guī!guī!dǎngzhīxiǎozikuángjiǎnfěiránchéngzhāngzhīsuǒcáizhī。”

yuē:“shūniànjiùèyuànshìyòng。”

yuē:“shúwèiwēishēnggāozhí?huòyānzhūlínérzhī。”

yuē:“qiǎoyánlìnggōngzuǒqiūmíngchǐzhīqiūchǐzhīyuànéryǒurénzuǒqiūmíngchǐzhīqiūchǐzhī。”

yányuānshìyuē:“yáněrzhì?”yuē:“yuànchēqīngqiúpéngyǒugòngzhīérhàn。”yányuānyuē:“yuànshànshīláo。”yuē:“yuànwénzizhīzhì。”yuē:“lǎozhěānzhīpéngyǒuxìnzhīshàozhě怀huáizhī。”

yuē:“!wèijiànnéngjiànguòérnèisòngzhě。”

yuē:“shíshìzhīyǒuzhōngxìnqiūzhěyānqiūzhīhàoxué。”