《论语·里仁篇》拼音版

lún·rénpiān

yuē:“rénwéiměichǔrényānzhì?”

yuē:“rénzhějiǔchǔyuēchángchǔrénzhěānrén zhìzhěrén。”

yuē:“wéirénzhěnénghàorénnéngrén。”

yuē:“gǒuzhìrénè。”

yuē:“guìshìrénzhīsuǒ;dàozhīchǔpínjiànshìrénzhīsuǒ;dàozhījūnrénchéngmíng?jūnzhōngshízhījiānwéirénzàoshìdiānpèishì。”

yuē:“wèijiànhàorénzhěrénzhěhàorénzhěshàngzhī;rénzhěwéirén使shǐrénzhějiāshēnyǒunéngyòngrén?wèijiànzhěgàiyǒuzhīwèijiàn。”

yuē:“rénzhīguòdǎngguānguòzhīrén。”

yuē:“zhāowéndào。”

yuē:“shìzhìdàoérchǐèèshízhěwèi。”

yuē:“jūnzhītiānxiàzhī。”

yuē:“jūn怀huáixiǎorén怀huái;jūn怀huáixíngxiǎorén怀huáihuì。”

yuē:“fàngérxíngduōyuàn。”

yuē:“néngràngwèiguó?yǒu?néngràngwèiguó?”

yuē:“huànwèihuànsuǒhuànzhīqiúwéizhī。”

yuē:“shēn!dàoguànzhī。”zēngyuē:“wéi。”chūménrénwènyuē:“wèi?”zēngyuē:“zhīdàozhōngshùér。”

yuē:“jūnxiǎorén。”

yuē:“jiànxiányānjiànxiánérnèixǐng。”

yuē:“shìjiànjiànzhìcóngyòujìngwéiláoéryuàn。”

yuē:“zàiyuǎnyóuyóuyǒufāng。”

yuē:“sānniángǎizhīdàowèixiào

yuē:“zhīniánzhī

yuē.“zhěyánzhīchūchǐgōngzhīdài

yuē:“yuēshīzhīzhěxiǎn

yuē.“jūnyánérmǐnxíng

yuē:“yǒulín。”

yóuyuē:“shìjūnshuò;péngyǒushuòshū