《论语·八佾篇》拼音版

lún·piān

kǒngwèishì:“tíngshìrěnshúrěn?”

sānjiāzhěyōngchè,yuē:‘xiāngwéigōngtiān’,sānjiāzhītáng?”

yuē:“rénérrén?rénérrényuè?”

línfàngwènzhīběnyuē:“zāiwèn!shēníngjiǎn;sàngníng。”

yuē:“zhīyǒujūnzhūxiàzhī。”

shìtàishānwèirǎnyǒuyuē:“néngjiù?”duìyuē:“néng。”yuē:“!céngwèitàishānlínfàng?”

yuē:“jūnsuǒzhēngshè!ràngérshēngxiàéryǐnzhēngjūn。”

xiàwènyuē:“‘qiǎoxiàoqiànměipànwéixuànwèi?”yuē:“huìshìhòu。”yuē:“hòu?”yuē:“zhěshāngshǐyánshī。”

yuē:“xiànéngyánzhīzhēng;yīnnéngyánzhīsòngzhēngwénxiànnéngzhēngzhī。”

yuē:“guànérwǎngzhěguānzhī。”

huòwènzhīshuōyuē:“zhīzhīshuōzhězhītiānxiàshìzhū!”zhǐzhǎng

zàishénshénzàiyuē:“。”

wángsūnjiǎwènyuē:“‘mèiàonìngmèizào’,wèi?”yuē:“ránhuòzuìtiānsuǒdǎo。”

yuē:“zhōujiānèrdàiwénzāi!cóngzhōu。”

tàimiàoměishìwènhuòyuē:“shúwèizōurénzhīzhī?tàimiàoměishìwèn。”wénzhīyuē:“shì。”

yuē:“shèzhǔwèitóngzhīdào。”

gònggàoshuòzhīyángyuē:“!ěràiyángài。”

yuē:“shìjūnjìnrénwéichǎn。”

dìnggōngwèn:“jūn使shǐchénchénshìjūnzhī?”kǒngduìyuē:“jūn使shǐchénchénshìjūnzhōng。”

yuē:“《guān》,éryínāiérshāng。”

āigōngwènshèzǎizǎiduìyuē:“xiàhòushìsōngyīnrénbǎizhōurényuē使shǐmínzhàn。”wénzhīyuē:“chéngshìshuōsuìshìjiànwǎngjiù。”

yuē:“guǎnzhòngzhīxiǎozāi!”huòyuē:“guǎnzhòngjiǎn?”yuē:“guǎnshìyǒusānguīguānshìshèyānjiǎn?”“ránguǎnzhòngzhī?”yuē:“bāngjūnshùménguǎnshìshùmén;bāngjūnwéiliǎngjūnzhīhǎoyǒufǎndiànguǎnshìyǒufǎndiànguǎnshìérzhīshúzhī?”

tàishīyuèyuē:“yuèzhīshǐzuò;zòngzhīchúnjiǎochéng。”

fēngrénqǐngjiànyuē:“jūnzhīzhìwèichángjiàn。”cóngzhějiànzhīchūyuē:“èrsānhuànsàng?tiānxiàzhīdàojiǔtiānjiāngwéiduó。”

wèisháo》:“jìnměiyòujìnshàn。”wèi》:“jìnměiwèijìnshàn。”

yuē:“shàngkuānwèijìnglínsàngāiguānzhīzāi!”