《论语·为政篇》拼音版

lún·wéizhèngpiān

yuē:“wéizhèngběichénsuǒérzhòngxīnggǒngzhī。”

yuē:“《shīsānbǎiyánzhīyuē:‘xié’。”

yuē:“dàozhīzhèngzhīxíngmínmiǎnérchǐdàozhīzhīyǒuchǐqiě。”

yuē:“shíyòuérzhìxuésānshíérshíérhuòshíérzhītiānmìngliùshíérěrshùnshíércóngxīnsuǒ。”

mèngziwènxiàoyuē:“wéi。”fánchígàozhīyuē:“mèngsūnwènxiàoduìyuēwéi’。”fánchíyuē:“wèi?”yuē:“shēngshìzhī;zàngzhīzhī。”

mèngwènxiàoyuē:“wéizhīyōu。”

yóuwènxiàoyuē:“jīnzhīxiàozhěshìwèinéngyǎngzhìquǎnjiēnéngyǒuyǎngjìngbié?”

xiàwènxiàoyuē:“nányǒushìláo;yǒujiǔshíxiānshēngzhuànzēngshìwéixiào?”

yuē:“huíyánzhōngwéi退tuìérxǐnghuí。”

yuē:“shìsuǒguānsuǒyóuchásuǒānrényānsōuzāi?rényānsōuzāi?”

yuē:“wēnérzhīxīnwéishī。”

yuē:“jūn。”

gòngwènjūnyuē:“xiānxíngyánérhòucóngzhī。”

yuē:“jūnzhōuérxiǎorénérzhōu。”

yuē:“xuéérwǎngérxuédài。”

yuē:“gōngduānhài!”

yuē:“yóuhuìzhīzhī!zhīzhīwéizhīzhīzhīwéizhīshìzhì。”

zhāngxuégānyuē:“duōwénquēshènyánguǎyóu;duōjiànquèdàishènxíngguǎhuǐyánguǎyóuxíngguǎhuǐzàizhōng。”

āigōngwènyuē:“wéimín?”kǒngduìyuē:“zhícuòzhūwǎngmín;wǎngcuòzhūzhímín。”

kāngwèn:“使shǐmínjìngzhōngquànzhī?”yuē:“línzhīzhuāngjìng;xiàozhōng;shànérjiàonéngquàn。”

huòwèikǒngyuē:“wèizhèng?”yuē:“《shūyún:‘xiàowéixiàoyǒuxiōngshīyǒuzhèng。’shìwéizhèngwéiwéizhèng?”

yuē:“rénérxìnzhīchēxiǎochēyuèxíngzhīzāi?”

zhāngwèn:“shíshìzhī?”yuē:“yīnyīnxiàsuǒsǔnzhī;zhōuyīnyīnsuǒsǔnzhīhuòzhōuzhěsuībǎishìzhī。”

yuē:“fēiguǐérzhīchǎn;jiànwéiyǒng。”