《论语·学而篇》拼音版

lún·xuéérpiān

yuē:“xuéérshízhīyuè?yǒupéngyuǎnfānglái?rénzhīéryùnjūn?

yǒuyuē:“wèirénxiàoérhàofànshàngzhěxiǎn;hàofànshàngérhàozuòluànzhěwèizhīyǒujūnběnběnérdàoshēngxiàozhěwéirénzhīběn!”

yuē:“qiǎoyánlìngxiǎnrén!”

zēngyuēsānxǐngshēn:wèirénmóuérzhōng?péngyǒujiāoérxìn?chuán?”

yuē:“dǎoqiānshèngzhīguó,jìngshìérxìnjiéyòngéràirén使shǐmínshí。”

yuē:“xiàochūjǐnérxìnfànàizhòngérqīnrénxíngyǒuxuéwén。”

xiàyuē:“xiánxián;shìnéngjié;shìjūnnéngzhìshēn;péngyǒujiāoyánéryǒuxìnsuīyuēwèixuéwèizhīxué。”

yuē:“jūnzhòngwēixuézhǔzhōngxìnyǒuzhěguòdàngǎi。”

zēngyuē:“shènzhōngzhuīyuǎnmínguīhòu。”

qínwèngòngyuē:“zhìshìbāngwénzhèngqiúzhīzhī?”gòngyuē:“wēnliánggōngjiǎnràngzhīzhīqiúzhīzhūrénzhīqiúzhī?”

yuē:“zàiguānzhìguānxíng;sānniángǎizhīdàowèixiào。”

yǒuyuē:“zhīyòngwéiguìxiānwángzhīdàowéiměixiǎoyóuzhīyǒusuǒxíngzhīérjiézhīxíng。”

yǒuyuē:“xìnjìnyángōngjìnyuǎnchǐyīnshīqīnzōng。”

yuē:“jūnshíqiúbǎoqiúānmǐnshìérshènyánjiùyǒudàoérzhèngyānwèihàoxué。”

gòngyuē:“pínérchǎnérjiāo?”yuē:“wèiruòpínérérhàozhě。”gòngyuē:“《shīyún:‘qiēcuōzhuó’,zhīwèi?”yuē:“shǐyánshīgàozhūwǎngérzhīláizhě。”

yuē:“huànrénzhīzhīhuànzhīrén。”