《论语·尧曰篇》拼音版

lún·yáoyuēpiān

yáoyuē:“!ěrshùn!tiānzhīshùzàiěrgōngyǔnzhízhōnghǎikùnqióngtiānyǒngzhōng。”shùnmìngyuē:“xiǎozigǎnyòngxuángǎnzhāogàohuánghuánghòuyǒuzuìgǎnshèchénjiǎnzàixīnzhèngōngyǒuzuìwànfāng;wànfāngyǒuzuìzuìzàizhèngōng。”zhōuyǒulàishànrénshì。“suīyǒuzhōuqīnrénrénbǎixìngyǒuguòzàirén。”jǐnquánliàngshěnxiūfèiguānfāngzhīzhèngxíngyānxīngmièguójuéshìmíntiānxiàzhīmínguīxīnyānsuǒzhòngmínshísāngkuānzhòngxìnmínrènyānmǐnyǒugōnggōngyuè

zhāngwènkǒngyuē:“cóngzhèng?”yuē:“zūnměibǐngècóngzhèng。”zhāngyuē:“wèiměi?”yuē:“jūnhuìérfèiláoéryuànértāntàiérjiāowēiérměng。”zhāngyuē:“wèihuìérfèi?”yuē:“yīnmínzhīsuǒérzhīhuìérfèi?láoérláozhīyòushuíyuàn?rénérrényòuyāntān?jūnzhòngguǎxiǎogǎnmàntàiérjiāo?jūnzhèngguānzūnzhānshìyǎnránrénwàngérwèizhīwēiérměng?”zhāngyuē:“wèiè?”yuē:“jiàoérshāwèizhīnüè;jièshìchéngwèizhībào;mànlìngzhìwèizhīzéi;yóuzhīrénchūzhīlìnwèizhīyǒu。”

kǒngyuē:“zhīmìngwéijūn;zhī;zhīyánzhīrén。”