《论语·子张篇》拼音版

lún·zhāngpiān

zhāngyuē:“shìjiànwēizhìmìngjiànjìngsāngāi。”

zhāngyuē:“zhíhóngxìndàoyānnéngwéiyǒu?yānnéngwéi?”

xiàzhīménrénwènjiāozhāngzhāngyuē:“xiàyún?”duìyuē:“xiàyuē:‘zhězhīzhězhī。’”zhāngyuē:“suǒwénjūnzūnxiánérróngzhòngjiāshànérjīnnéngzhīxiánrénsuǒróng?zhīxiánrénjiāngzhīrén?”

xiàyuē:“suīxiǎodàoyǒuguānzhěyānzhìyuǎnkǒngshìjūnwéi。”

xiàyuē:“zhīsuǒyuèwàngsuǒnéngwèihàoxué。”

xiàyuē:“xuéérzhìqièwènérjìnrénzàizhōng。”

xiàyuē:“bǎigōngchéngshìjūnxuézhìdào。”

xiàyuē:“xiǎorénzhīguòwén。”

xiàyuē:“jūnyǒusānbiànwàngzhīyǎnránzhīwēntīngyán。”

xiàyuē:“jūnxìnérhòuláomínwèixìnwéi;xìnérhòujiànwèixìnwéibàng。”

xiàyuē:“xiánxiǎochū。”

yóuyuē:“xiàzhīménrénxiǎozidāngsǎoyìngduìjìn退tuìběnzhīzhī?”xiàwénzhīyuē:“yányóuguò!jūnzhīdàoshúxiānchuányān?shúhòujuànyān?zhūcǎobiéjūnzhīdàoyān?yǒushǐyǒuzhěwéishèngrén!”

xiàyuē:“shìéryōuxuéxuééryōushì。”

yóuyuē:“sāngzhìāiérzhǐ。”

yóuyuē:“yǒuzhāngwéinánnéngránérwèirén。”

zēngyuē:“tángtángzhāngnánbìngwéirén。”

zēngyuē:“wénzhūrénwèiyǒuzhìzhěqīnsàng!”

zēngyuē:“wénzhūmèngzhuāngzhīxiàonéng;gǎizhīchénzhīzhèngshìnánnéng。”

mèngshì使shǐyángwéishìshīwènzēngzēngyuē:“shàngshīdàomínsànjiǔqíngāijīnér!”

gòngyuē:“zhòuzhīshànshìzhīshènshìjūnxiàliútiānxiàzhīèjiēguīyān。”

gòngyuē:“jūnzhīguòyuèzhīshíyānguòrénjiējiànzhīgēngrénjiēyǎngzhī。”

wèigōngsūncháowèngòngyuē:“zhòngyānxué?”gòngyuē:“wénzhīdàowèizhuìzàirénxiánzhěshízhěxiánzhěshíxiǎozhěyǒuwénzhīdàoyānyānxué?érchángshīzhīyǒu?”

shūsūnshūcháoyuē:“gòngxiánzhòng。”jǐnggàogònggòngyuē:“zhīgōngqiángzhīqiángjiānkuījiànshìjiāzhīhǎo;zhīqiángshùrènménérjiànzōngmiàozhīměibǎiguānzhīménzhěhuòguǎzhīyún!”

shūsūnshūhuǐzhònggòngyuē:“wéizhònghuǐrénzhīxiánzhěqiūlíngyóu;zhòngyuèéryānrénsuījuéshāngyuè?duōjiànzhīliàng。”

chénqínwèizigòngyuē:“wéigōngzhòngxián?”gòngyuē:“jūnyánwéizhìyánwéizhìyánshènzhīyóutiānzhījiēérshēngzhībāngjiāzhěsuǒwèizhīdàozhīxíngsuízhīláidòngzhīshēngróngāizhī?”